* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *

Podmínky

POUŽITÍM TOHOTO WEBU VYJADŘUJETE SOUHLAS S PODMÍNKAMI. POKUD S PODMÍNKAMI NESOUHLASÍTE, TENTO WEB NEPOUŽÍVEJTE.

Tento web je propojen s jinými weby, rovněž provozovanými společnostmi skupiny Toshiba. Použití připojených webů podléhá také podmínkám těchto webů. V případě, že tyto podmínky jsou v konfliktu s podmínkami připojeného webu, budou mít pro daný připojený web přednost jeho podmínky.

Obsah webu
Materiály dostupné na tomto webu, včetně materiálů na připojených webech, které jsou přímo nebo nepřímo přístupné z tohoto webu, jsou poskytovány „jako takové“ bez jakýchkoli záruk výslovně uvedených nebo předpokládaných, včetně všech předpokládaných záruk vztahujících se k obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel, nároku nebo neporušení práv, avšak bez omezení na tyto záruky. Nezaručujeme, že materiály budou bezchybné, že nebudou obsahovat viry nebo hanlivé, urážlivé či jinak škodlivé části. Nesete veškeré náklady na nutný servis, opravy nebo nápravy. Tento web může obsahovat také publikace s technickými nepřesnostmi nebo typografickými chybami, které budou opraveny po jejich nalezení, a to výhradně dle uvážení společnosti Toshiba. Čas od času rovněž dochází ke změnám informací obsažených v tištěných verzích takových publikací. Tyto opravy a změny mohou být dříve či později doplněny na tento web.

Odkazy na weby třetích stran
Materiály, ke kterým lze získat přístup z připojených webů, nespravujeme a neodpovídáme za jejich obsah. Žádné odkazy na připojené weby nebo určité produkty či služby třetích stran nepředstavují naše schválení či doporučení a všechna rizika spojená s jejich používáním přecházejí na vás.

Odpovědnost
Za žádných podmínek neneseme my, ani naše přidružené organizace, zaměstnanci, zástupci nebo dodavatelé žádnou odpovědnost za jakékoli škody, včetně přímých, nepřímých, náhodných, zvláštních, trestních, následných nebo jiných škod – bez omezení na uvedené škody (včetně ztráty zisku, ztráty výnosů nebo podobné ekonomické ztráty, bez omezení na uvedené ztráty), ať v rámci smlouvy, v důsledku přečinu nebo jiným způsobem, způsobené použitím nebo nemožností použití materiálů dostupných na tomto webu nebo na připojených webech, a to ani v případě, že bychom byli o možnosti takových škod informováni, ani při uplatňování nároků třetí strany.

Osobní použití a práva k duševnímu vlastnictví
Souhlasíte s použitím tohoto webu pouze k zákonným účelům. Můžete stáhnout pouze jednu kopii informací nacházejících se na tomto webu do jednoho počítače pro osobní nebo nekomerční interní použití. Nesmíte kopírovat, používat, upravovat, přenášet, distribuovat, zpětně analyzovat ani jakýmkoli jiným způsobem využívat materiály dostupné na tomto webu, na které se vztahují autorská či vlastnická práva, pokud k tomu nedostanete výslovné svolení jejich příslušných vlastníků. Použití libovolného softwaru, který je k dispozici ke stažení z tohoto webu, se řídí podmínkami příslušné licenční smlouvy k tomuto softwaru. Všechny ochranné známky, značky služeb a obchodní názvy na tomto webu jsou značkami jejich příslušných vlastníků a jejich neoprávněné použití je přísně zakázáno.

Zajištění
Souhlasíte, že budete nás a naše přidružené organizace bránit, zajišťovat a chránit před všemi případnými nároky, ztrátami, závazky, škodami a výdaji (včetně právních poplatků) vzniklými v důsledku vašeho použití tohoto webu.

Územní pokrytí
Tento web nabízí výčty širokého okruhu produktů společnosti Toshiba, a může proto obsahovat odkazy nebo křížové odkazy na určité produkty a služby, které nejsou v některých zemích (pohotově) dostupné. Tyto odkazy neznamenají, že společnost Toshiba zamýšlí uvést tyto produkty a služby v určité zemi na trh.

Obecné
Tyto podmínky budou vykládány v souladu se zákony platnými v Anglii. Společnost Toshiba si vyhrazuje právo na přidání, odstranění a úpravy libovolných nebo všech podmínek použití, a to kdykoli bez předchozího upozornění.